EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2022
Publicerad: 2022-10-19
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

HISTORIEN UPPREPAR SIG
Krisinstrument får inte påverka rätten att vidta stridsåtgärder, varnar Europafacket
Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder måste få ett starkare skydd i EU:s ”krisinstrument” för den inre marknaden. De skriver Europeiska Fackliga samorganisationen (EFS) i ett pressmeddelande efter att Europeiska kommissionen lagt fram sitt förslag till Single Market Emergency Instrument (SMEI) den 19 september. Det som oroar EFS är att förslaget också innebär att den så kallade jordgubbsförordningen (även kallad Monti I) från 1998 ska upphävas utan att det uttryckliga skydd för strejkrätten som finns i den har någon motsvarighet i det nya instrumentet.

Gäller direktivet om kollektiva uppsägningar när arbetsgivaren vill försämra anställningsvillkor?
Gäller direktivet om kollektiva uppsägningar (98/59) när en arbetsgivare erbjuder sina anställda fortsatt anställning – men på försämrade villkor? Det är innebörden av de frågor som den isländska Landsréttur har skickat till Efta-domstolen för att få ett rådgivande yttrande om EESrättens innebörd.

Minimilönedirektivet antaget Danmark och Sverige röstade nej
Så har direktivet om tillräckliga minimilöner i EU till sist antagits. Den 4 oktober röstade 23 av 27 medlemsländer ja till den kompromiss som förhandlats fram med Europaparlamentet. Danmark och Sverige röstade som väntat emot och Ungern avstod.

Minoritetsorganisation kan inte kräva att egna kollektivavtalet tillämpas
Kan det vara förenligt med föreningsfriheten att enbart tillämpa det kollektivavtal som slutits av den fackförening som har flest medlemmar på en arbetsplats? Nej, menade tre tyska minoritetsorganisationer och några av deras medlemmar i ett klagomål till Europadomstolen. Jo, det kan det visst vara, slår Europadomstolen fast i en ny dom.

Okänslig och respektlös trakasseriutredning kränkte den utsattas privatliv
Betydande brister i de rumänska myndigheternas hantering av en kvinnas anmälan om sexuella trakasserier kränkte hennes rätt till privatliv. Det konstaterar Europadomstolen för mänskliga rättigheter i en dom.

 

 
 

 

Parterna vill sluta bindande avtal om distansarbete i EU
Europadomstolen tar inte upp Hamnarbetarförbundets klagomål
Vaccinklagomål avvisas av Europadomstolen
Ingen dubbel ersättning för skadad filippinsk sjöman på danskt skepp
Varor framställda med tvångsarbete förbjuds på den inre marknaden
Så vill kommissionen behandla kollektivavtal för egenföretagare
Olika lönetillägg vid nattarbete kan inte angripas med rättighetsstadgan

Välkommen avhandling om arbetsmiljörättenNya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.


Nordiska ministerrådet

EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008