Innehåll:

Finsk arbetsavtalslag EU-anpassas
Ogiltigförklarat avtal till Europadomstolen
Klausul mot låglönekonkurrens otillåtet ingrepp i föreningsfriheten
Kan lönegarantidirektivet tillämpas direkt i Sverige?
Regeringsrätten gav Kuusijärvi rätt
Nya arbetstidsdirektiv på gång
Förhandlingar om uthyrda arbetstagare
Parlamentet, kommissionen och ordförandeskapet vill ha in fri- och rättigheter i fördragen
Lönegarantidirektivet ses över?
Likabehandlingsprincipen gäller också i det militära
Får Sverige behålla tri-förbud?
Nyttig inventering av turordningsregler
Negativ föreningsrätt ur europeiskt perspektiv
JämO får medhåll  
 

Generaladvokat om arbetstidsdirektivet:
Jour skall räknas in i arbetstiden

Det första målet om tolkningen av arbetstidsdirektivet (93/104) avgörs snart av EG-domstolen, och generaladvokaten Antonio Saggio belyser en rad intressanta frågor i sitt yttrande.
Läs mer...

Svensk strejkrätt uppfyller sociala stadgans krav
Det strider inte mot artikel 6.4 i Europarådets sociala stadga att bara organiserade arbetstagares strejkrätt är skyddad i svensk rätt. Det anser Europeiska kommittén för sociala rättigheter (tidigare den s k oberoende expertkommittén) i sina konklusioner nr XV-1 som utkom i april.

Läs mer...


Utstationeringslagar nu i kraft

Skilda bud om socialklausuler

 

Deltidsavtalets tolkning svår nöt

Könskvotering godtogs


Tidskrifterna | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn.
Redaktör:
Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Kerstin Ahlberg (ansvarig utgivare), Niklas Bruun, Märeta Johnson, Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308