Innehåll:

TCO anmäler staten för könsdiskriminering.

Nya rättsakter.

EG-rätt på gång.

Danska varselregler underkända.

Många frågor återstår.

Nya mål.

Generaladvokat tar lagstiftarens roll.

En bok som ökar förståelsen.

Kunnig granskning av anställningsskyddet i tre länder.

 

Svensk proportionalitetsprincip kan strida mot Europarådets sociala stadga
Den åttonde mars gick remisstiden ut för betänkandet Medling och lönebildning (SOU 1998:141). I betänkandet finns förslag på åtgärder som antas garantera att lönerna i Sverige utvecklas i önskad takt. Läs mer.


Kritik mot svenska uppsägningsregler
Den svenska lagen om anställningsskydd tillåter arbetsmarknadens parter att sluta avtal som inte är förenliga med Europarådets sociala stadga. Läs mer.


Europabolag hot mot branschavtalen?

Socialpolitiken får inte urholka likalönsprincipen.

 

 

Missbruk skall
förhindras
.

Även EES-stater skadeståndsskyldiga.


Tidskrifterna | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn. Redaktör: Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Niklas Bruun, Märeta Johnson (ansvarig utgivare), Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308