Innehåll:

Uppförandekoder och social märkning bör bli mer enhetliga
Europafacket:
Frivillliga lösningar räcker inte
Sociala hänsyn lika beaktansvärda som miljöargument vid offentlig upphandling
OBS! PRESSTOPP
”Arbejdsretten gör stridsrätten illusorisk”
Jo, lönegarantidirektivet har direkt effekt i Sverige
Klargörande om skydd för gravida

Publicerad: 2001-11-14

 

Europabolag senast år 2004
Medinflytande i första hand genom avtal
Senast den 8 oktober 2004 skall företag med verksamhet i två eller fler EU-länder kunna välja den nya bolagsformen Societas Europaea, det vill säga europabolag eller SE-bolag som det kallas i de två rättsakter som ministerrådet antog den 8 oktober. Det är en förordning med bolagsrättsliga regler och ett direktiv med bestämmelser om inflytande för europabolagens anställda. Medlemsstaterna har tre år på sig för att genomföra direktivet. Samtidigt som den fristen går ut träder förordningen i kraft.
Läs mer...

Branschdeklaration påverkar förslag till direktiv om uthyrningsföretag?
Tidigast i slutet av november lägger kommissionen fram ett förslag till direktiv om villkoren för anställda i bemanningsföretag. Innehållet i det kommande förslaget, men ingen utarbetad text, presenterades för medlemsstaternas regeringar den 15 oktober.
Läs mer...

Hur blir världen rättvisare?
Vässa ILOs verktyg, EUs strategi
  Hur blir världen rättvisare?
Nyväckt intresse för OECDs riktlinjer
Dansk implementering underkänd   Alla skall ha betald semester

Nya mål | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn.
Redaktör:
Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Kerstin Ahlberg (ansvarig utgivare), Niklas Bruun, Märeta Johnson, Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308