Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2004
Publicerad: 2004-06-18
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

Förslaget till tjänstedirektiv:
Värdlandets arbetsrätt skall gälla i stort men social protektionism begränsas

Inför EU-valet har för första gången i svensk politisk debatt fokus riktats mot arbetsrättsfrågor i samband med transnationella tjänster. Fokuseringen har dock varit vag, och en summarisk inventering av ämnet i dess svenska perspektiv kan behövas.

Parterna nära avtal om stress i arbetslivet
Ett förslag till avtal om stress i arbetslivet mellan Europeiska Fackliga Samorganisationen, EFS, och de europeiska arbetsgivarorganisationerna UNICE och CEEP blev klart den 27 maj. Förhandlingsdelegationerna på båda sidor rekommenderar sina beslutande organ att anta avtalet.

Kommittén för sociala rättigheter ändrar sig om svensk strejkrätt – igen
När det är så enkelt att bilda fackföreningar som i Sverige strider det inte mot Europeiska sociala stadgan att rätten att vidta stridsåtgärder förbehålls fackföreningarna. Det konstaterar nu Europarådets kommitté för sociala rättigheter, och backar därmed från sin tidigare ståndpunkt.

Expertgrupp granskar hur medlemsstaterna lever upp till EU-stadgan om grundläggande rättigheter
Såväl dansk som finsk och svensk arbetsrätt ifrågasätts av den expertgrupp som kommissionen inrättat för att granska hur medlemsstaterna lever upp till kraven i EUs stadga om grundläggande rättigheter. Intressant – och nytt – är att gruppen tolkar stadgan mot bakgrund av både ILOs konventioner och Europarådets sociala stadga.

UNICE avböjer kommissionens invit att förhandla om arbetstidsregler
Referensperioden för beräkning av den genomsnittliga veckoarbetstiden enligt arbetstidsdirektivet bör förlängas, samtidigt som kraven för att göra undantag behöver skärpas.

 

 

Sverige:
Inga övergångsregler för nya EU-medborgare men bättre möjligheter att övervaka kollektivavtalen
Norge:
Premiär för allmängiltigförklaring för att motverka social dumpning
Danmark:
Heltidsjobb och lön enligt kollektivavtal villkor för arbets- och uppehållstillstånd
Finland:
400 000 estländare argument för övergångsregler
Direktiv slås samman
Marknadskontroll enligt finska arbetarskyddslagen likställd med kvantitativa importbegränsningar?

Generaladvokat föreslår att kollektivavtal skall tolkas i enlighet med direktivregler

”Arbetstagarrepresentants rätt röja insiderinformation starkt beroende av nationella regler”
  I bokhandeln
Analys av EUs arbetsrätt i ljuset av förslaget till nytt fördrag
  ----------------------------
Nya mål
  ----------------------------
Kalendariet
  ----------------------------
Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008