EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2009
Publicerad: 2009-04-30
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

SLUTROND (?) I LAVAL-MÅLET:
Ska facken betala skadestånd fast de följde entydig svensk lag?

Ska en fackförening som följer en entydig svensk lag bli skadeståndsskyldig enligt EU-rätten? Det är den fråga som den svenska Arbetsdomstolen har att ta ställning till när den nu slutligen ska döma mellan det lettiska företaget Laval och de två fackförbund som blockerade ett skolbygge för att få till stånd ett svenskt kollektivavtal. Huvudförhandling hölls i början av april och parterna går nu och väntar på AD:s besked.

EG-domstolen godtog Danmarks sätt att genomföra direktiv med kollektivavtal
EG-rätten hindrar inte att anställningsbevisdirektivet (91/533) genomförs med kollektivavtal med bindande verkan också för oorganiserade löntagare. Det har EG-domstolen slagit fast i ett mål som hänskjutits dit från Danmarks Højesteret (se EU & arbetsrätt nr 3/2008 sid 2). Domen måste ses som en klar uppbackning av den danska modellen.

Åtgärder mot "falska egenföretagare" hindrade etableringsfriheten
De regler som ska hindra "falska egenföretagare" från att ta sig in på arbetsmarknaden i Österrike strider mot fördragets artikel 43 om etableringsfrihet. Det säger EG-domstolen i en dom från slutet av förra året. Domen belyser vilka möjligheter medlemsstater har att begränsa etableringsfriheten med hänvisning till allmän ordning.

Höga beviskrav på medlemsstaterna när särbehandling på grund av ålder ska rättfärdigas
Det ställs höga krav på den bevisning som en medlemsstat måste lägga fram för att motivera att en viss typ av särbehandling på grund av ålder är berättigad. Det skriver EG-domstolen i en dom som innebär en skärpning jämfört med tidigare praxis.

 
 

 

Svårt enas i arbetstidsfrågor för parlamentet och ministerrådet
Nio norska skeppsvarv väcker talan mot beslut om allmängiltigförklaring
Danskt mål om åldersdiskriminering till EG-domstolen
Finsk domstol frågar: Vad är "lön" enligt mödraskyddsdirektivet?
Nya frågor från kommissionen om svenska regler om visstidsarbete
Sjukskriven ska också ha semester och semesterersättning
Direktiv om europeiska företagsråd i praktiken klart
Direktiv om arbete till sjöss antaget Norge först att ratificera konvention
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I Bokhandeln
Aktuellt på Arbetsrättsportalen
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008