EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2013
Publicerad: 2013-12-20
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Høyesterett eller Efta-domstolen?
Öppet gräl om vem som bestämmer

Ett öppet gräl har brutit ut mellan Efta-domstolen och Norges Høyesterett efter domen i det så kallade varvsmålet i början av året. Ordväxlingen pågår i såväl domskäl som debattartiklar och handlar om vilken av domstolarna som bestämmer – och om det egentligen är så stor skillnad mellan att enbart vara ansluten till EES-avtalet och att vara EU-medlem. I slutet av oktober drogs så även Eftas övervakningsmyndighet in i trätan sedan någon klagat dit över Høyesteretts dom.

Kommissionen föreslår EU-regler om företagshemligheter
Skyddet för företagshemligheter bör harmoniseras, anser Europeiska kommissionen som i slutet av november en smula överraskande lade fram ett förslag till direktiv om företags-hemligheter. Det är framförallt företagen som efterlyst ett initiativ på området och både den danska och den svenska regeringen har yttrat sig mot att EU lagstiftar (se EU & arbetsrätt nr 3/ 2013 s. 8).

Finska kollektivavtal om inhyrning blir fråga för EU-domstolen
Är medlemsstaterna skyldiga att fortlöpande se till att kollektivavtalen i landet inte innehåller några otillåtna begränsningar eller förbud mot att hyra in arbetskraft? Och är de begränsningar som finns i kollektivavtalen mellan parterna på den privata sektorn i Finland förenliga med bemannings-direktivet? Det är frågorna i ett mål som den finska Arbets-domstolen har hänskjutit till EU-domstolen och som är av stort intresse inte bara för Finland.

Även Europarådets sociala kommitté kritiserar svenska ingrepp i strejkrätten
Nu har även Europarådets sociala kommitté, som övervakar tillämpningen av den europeiska sociala stadgan, sällat sig till kritikerna av den lagstiftning som antogs efter EU-domstolens dom i Lavalmålet, och konstaterat att Sverige inte uppfyller sina förpliktelser enligt stadgan. Under våren underkände ILO:s expertkommitté delvis samma lagstiftning på den grunden att den stred mot en av ILOs s.k. kärn-konventioner, konvention nr 87 om skydd för förenings-friheten ( EU & arbetsrätt nr 1/2013 s 4).

Danskt lärarfack klagar till ILO över regeringsingrepp i avtalsförhandlingar
Kommunernes Landsforening var så styrd av regeringen att det aldrig blev några verkliga förhandlingar om lärarnas arbetstider våren 2013, och när regeringen sedan ingrep med lagstiftning som upphävde gällande kollektivavtal om arbetstider lyssnade den uteslutande på arbetsgivarsidan. Det menar Danmarks Lærerforening som har klagat till ILO:s föreningsfrihetskommitté.

 
 

 

Kan polsk lag hindra finska fack från att företräda sina medlemmar – och vad kan ingå i utstationerads minimilön?
Svenska AD tog hjälp av europeisk ”verktygslåda” för domare
Danska Højesteret godkänner sämre lön och uppsägningsskydd för unga
Parlamentet vill se över regler om domsrätt i arbetsrättstvister
”Regelförenklingens effekter för arbetstagarna måste också redovisas”
Även sjöfolk ska omfattas av EU:s arbetsrättsregler
Fel neka 65-åring rådighedsløn men OK med åldersrelaterad pensionspremie
Medlemsstaterna fick rätt i dragkamp om EU-tjänstemäns löner
EU-domstolen svarar om minimilön i rent nationell tvist
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 

Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008