Innehåll:

Finland rättar sig efter kommissionen
Tre mål om överlåtelsedirektivet i finska HD
Industrins parter samarbetar för att påverka EG-regler
Utstationeringslag påverkar inte ILO-konvention
EG-rätt på gång
Kollektivavtal likställdes med lag
Nya mål
Omfattande avhandling om smygande rättsutveckling
Amerikansk debatt av intresse för Sverige
 

Europeiskt avtal tolkas utan hänsyn till partsavsikten
Snart avgör EG-domstolen det första målet om tolkning av ett direktiv som genomför ett europeiskt avtal, nämligen avtalet mellan UNICE, CEEP och EFS om föräldraledighet. I avtalets paragraf 4 ber parterna uttryckligen att kommissionen skall ge dem tillfälle att yttra sig, varje gång som det uppstår frågor om hur avtalets bestämmelser skall tolkas.
Läs mer...


Föreslaget avtalsförbud strider mot ILO-regler
Alla kollektivavtal som tvingar arbetstagare att gå i pension mellan 65 och 67 års ålder skall i fortsättningen vara ogiltiga. Det är ett av förslagen i en promemoria från det svenska Näringsdepartementet (Ds 1999:39). Arbetslivsinstitutet framhåller i sitt svar att förslaget strider mot Sveriges internationella åtaganden.
Läs mer...


Visstidsregler påverkar i hela EU

Föreningsfrihetslag ifrågasatt

 

Avtalstexten ändrades i rådet

Konkurrensbegränsning godtogs


Tidskrifterna | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn. Redaktör: Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Niklas Bruun, Märeta Johnson (ansvarig utgivare), Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308