EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2011
Publicerad: 2011-12-21
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

POLITISK HELOMVÄNDNING:
EU:s minimiregler ska vara maximum
– och småföretag ska helst undantas

I skuggan av besluten om EU:s fi nanspolitiska regelverk den 8– 9 december ställde sig alla de 27 medlemsländernas stats- och regeringschefer också bakom ett förslag från Europeiska kommissionen som innebär en helomvändning i synen på arbetsmiljöpolitiken med hänvisning till EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 och den ekonomiska krisen. Det marknadsförs under rubriken ”Att minska regelbördan för små och medelstora företag” och innebär bland annat att kommissionen ska ”hjälpa” medlemsstaterna att avstå från vad den kallar gold plating, dvs. att anta strängare regler än EU:s minimiregler.

Politiskt avtal om stärkta insatser mot social dumpning
Stärkt kontroll av utländska företag och ökad användning av arbetsklausuler vid offentlig upphandling är två av beståndsdelarna i ett avtal om stärkta insatser mot social dumpning som den danska regeringen och Enhedslisten ingick i samband med överläggningarna om statsbudgeten för 2012. Totalt 65 miljoner danska kronor avsätts för insatserna..

Praktiska och politiska problem när EU ska anslutas till Europakonventionen
Enligt Lissabonfördraget ska EU ansluta sig till Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Då blir Europadomstolen i Strasbourg överordnad EUdomstolen när det gäller skyddet för exempelvis föreningsrätten. Men frågan är hur anslutningen ska gå till. Här fi nns både praktiska och politiska problem.

Provokation men inte förolämpning ryms inom facklig yttrandefrihet
Under hösten har Europadomstolen för mänskliga rättigheter avgjort två mål där frågan om yttrandefriheten för fackligt aktiva stått i fokus. Av utgången i målen står det klart att även i dessa sammanhang får offentliga arbetsgivare och politiker tåla ett större mått av kritik än privatpersoner. Samtidigt har grovheten i de kränkande yttrandena betydelse för om de kan anses ligga inom den fackliga yttrandefrihetens gränser. Domstolen fäster också betydelse vid det fackliga syftet.

Personaldomstolen: Stadgan ger inte rätt till kollektiva förhandlingar
Varken EU-stadgan om grundläggande rättigheter, Europakonventionen om mänskliga rättigheter eller Europarådets sociala stadga medför någon skyldighet att inrätta en procedur för kollektiva förhandlingar eller att tillerkänna fackföreningar en rätt till medbestämmande vid utformningen av arbetstagarnas anställningsvillkor. Detta något överraskande besked gav EU:s personaldomstol i slutet av september i en tvist mellan Europeiska Centralbanken (ECB) och en av dess tidigare tjänstemän.

 
 

 

Kommissionen avvisade Byggnads klagomål
Dansk arbetsgivare slapp betala skadestånd Inte klart hur EU-rätten skulle tolkas
Åldersbaserade premier till danskt pensionssystem blir fråga för EU-domstolen
Finska fack ifrågasätter kollektivavtalsregler om moderskapspenning
Norge backar om arbetsklausuler men ESA anser inte att det räcker
Även städbranschen får allmängiltigförklarade villkor
Domen i Holstmålet står fast
Arbetsgivarna röstade för förstärkta sociala rättigheter i EU
Nya utstationeringsregler försenade – undantag för småföretag på gång?
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 

Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
       
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008