EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2012
Publicerad: 2012-05-22
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Nordiska parlament underkänner kommissionens förslag om stridsåtgärder
Som förslaget till Monti II förordning nu ser ut kan det helt enkelt inte antas – det vore inte förenligt med EU:s fördrag. Det menar både det danska Folketingets Europautskott och den svenska och den fi nska Riksdagen, som har beslutat utnyttja den förstärkta möjlighet till så kallad subsidiaritetsprövning som infördes med Lissabon-fördraget. Om tillräckligt många nationella parlament på samma sätt ifrågasätter förslaget är Europeiska kommissionen tvungen att ompröva det. Det vore i så fall första gången det händer.

Kortare arbetstid OK, lönetillägg mer tveksamma, enligt Efta-domstolen
Ett särskilt lönetillägg för arbetsuppdrag som kräver övernattning utanför hemmet kan möjligen ingå i den minimilön som utstationerande arbetsgivare måste betala, men inte ersättning för resa, kost och logi. Det är ett par av slutsatserna i Efta-domstolens dom i det norska varvsmålet (se EU & arbetsrätt 3/2011 s. 3).

Gäller EES-rätten vid stridsåtgärder mot norskt fartyg med panamansk flagg?
Gäller EES-avtalets regler om fri rörlighet för tjänster ett norskt bolags sjötransporttjänster bedrivna med ett Panama-fl aggat fartyg? Den frågan behöver den svenska Arbetsdomstolen ha svar på för att kunna avgöra fyra mål som rör fartyget Sava star. AD har följaktligen beslutat att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Nya europeiska avtal för sjöfolk, frisörer och fotbollsproffs
Arbetstider inom inlandssjöfarten, bättre arbetsmiljö i frisörbranschen och minimivillkor för professionella fotbollsspelare är ämnena för tre nya europeiska avtal som arbetsmarknadens parter har slutit. I alla tre fallen är det parterna själva som har tagit initiativ till att börja förhandla. I sådana fall brukar de oftast också vilja genomföra avtalen på nationell nivå genom sina egna organisationer, men denna gång är det tänkt att två av dem ska göras bindande genom direktiv.

Missbruk av fri rörlighet ska motverkas men värdstatens kontroll begränsas
Med förslaget till direktiv om genomförande av det gällande utstationeringsdirektivet (96/71), som den presenterade samtidigt som förslaget till Monti II, vill kommissionen ta ett krafttag mot oacceptabelt missbruk av reglerna och se till att utstationerade arbetstagare fullt ut får åtnjuta sina sociala rättigheter i hela EU. Förslaget beskriver en lång rad åtgärder.

 
 

 

3F ger sig inte om statsstöd
Dansk semesterlag ändras efter påtryckning från kommissionen
OM EN TINGSRÄTT
Højesteret ställer frågor om rådighedsløn men inte om särskilda ungdomslöner
Sveriges riksdag vill ha regler om solidariskt ansvar vid utstationering
ILO:s expertkommitté djupt oroad av ”trojkans” krav på Grekland
Begränsad rätt överföra semester till senare år
Förslag om stridsåtgärder ”en stark signal” – eller bara bekräftelse av EU-domstolens praxis?
Inget krav på tillsvidareanställning trots permanent vikariebehov
Sverige måste ge inkomstrelaterad föräldrapeng trots arbete enbart i Schweiz
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 

Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
       
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008