EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2014
Publicerad: 2014-12-20
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

UTMANANDE FRÅGA FRÅN DANMARKS HØJESTERET:
Vilken vikt fäster EU-domstolen vid rättssäkerhetsprincipen?
Vilken vikt fäster EU-domstolen egentligen vid rättssäkerhets-principen? Det undrar Danmarks Højesteret som nyligen har begärt förhandsavgörande i en av de många tvister som uppstått i kölvattnet av EU-domstolens dom i Ole Andersen-målet (se EU & arbetsrätt nr 4/2010 s. 2).

Generaladvokat vill godta finska begränsningar för inhyrning av arbetskraft
Å ena sidan är medlemsstaterna skyldiga att undanröja omotiverade begränsningar för att anlita inhyrd arbetskraft. Å andra sidan är de begränsningar som finns i de finska kollektivavtalen godtagbara. Det är innebörden av general-advokaten Maciej Szpunars förslag till dom i målet AKT som den finska Arbetsdomstolen har hänskjutit till EU-domstolen.

Lågprisbolagens ”regelshopping” leder till tvister om domsrätt och lagval
Det hjälpte inte att parterna hade avtalat att irländsk rätt skulle tillämpas. Tvisten mellan Ryanair och den italienska kabin-anställda som hade sin bas på en norsk flygplats skulle ändå prövas i Norge. Det kom Borgarting lagmannsrett fram till i somras i ett av de allt vanligare mål där man måste börja med att avgöra vilket lands domstolar som är behöriga att döma och vilket lands lag som ska tillämpas, innan man kan behandla den sakfråga som tvisten gäller. Ryanair överklagade till Høyesterett utan framgång.

Även kollektivavtal för ”falska” egenföretagare omfattas av Albany-undantaget
Också avtal som reglerar egenföretagares villkor kan vara undantagna från EU:s konkurrensregler, men bara om de personer som omfattas är ”falska” egenföretagare. Det framgår av ett färskt avgörande, där EU-domstolen tydliggör gränsen för vilken typ av kollektivavtal som omfattas av det undantag från tillämpningen av konkurrensreglerna som fastslogs i målet Albany (C-67/96).

Fel neka tredjelandsmedborgare lönegaranti för illegalt arbete
En tredjelandsmedborgare som arbetat illegalt i en medlems- stat kan ha rätt till lönegaranti, enligt en dom från EU- domstolen.

 
 

 

Kommissionen samråder om arbetstidsdirektiv
Kammarrätt godkänner karenskrav vid upphandling av inhyrd arbetskraft
Synskadad kvinna blev inte diskriminerad anser FN-kommitté
Mammorna fick löneutfyllnad
Svenska AD frågar om rättigheter vid företagsöverlåtelse
Svenska AD inte behörig att avgöra tvist om svenska piloters kollektivavtal
Företagsintressen ska inte dominera i kommissionens expertgrupper
Avskedad journalists yttrandefrihet kränkt
Belgisk anmälningsplikt godkänd
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008