EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3-4 2020
Publicerad: 2020-12-20
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Sverige kritiseras av FN:s funktionsrättskommitté
Högskolan borde ha fört en dialog med den sökande om möjliga anpassningsåtgärder i stället för att bara avbryta rekryteringsförfarandet när den ansåg att det skulle bli för dyrt att tillhandahålla teckenspråkstolkning för att han skulle kunna utföra arbetet. Det är innebörden i den kritik som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har riktat mot svenska staten för brister i uppfyllandet av FN:s funktionsrättskonvention (CRPD). 

Finland välkomnar förslag till direktiv om minimilöner Danmark och Sverige visar ”gult kort"
Både det danska Folketinget och den svenska riksdagen kommer med all sannolikhet att lämna in så kallat gult kort mot Europeiska kommissionens förslag till direktiv om minimilöner (se s. 4 i detta nummer). I Finland har förslaget inte orsakat lika upprörda känslor. 

Förbättrade arbetsvillkor och rättvisare konkurrens vid gränsöverskridande vägtransporter
I juli antog EU det så kallade rörlighetspaketet (vägpaketet) som dels syftar till att förbättra förarnas arbetsvillkor vid gränsöverskridande vägtransporter, dels att göra konkurrensen på marknaden mer rättvis. Vägpaketet är mycket omstritt mellan såväl medlemsstater som mellan EU:s institutioner, vilket EU & arbetsrätt tidigare har skrivit om (se nr 1/2020 s. 1 och 1/2018 s. 1, se också s. 6 i detta nummer av EU & arbetsrätt). 

Inte otillåten diskriminering när diplomat kallades hem på grund av graviditet
Är det otillåten diskriminering när en arbetsgivare i förtid avbryter en utlandspostering för en diplomat med ansvar för konsulära frågor på grund av graviditet? Nej, åtminstone inte om saken prövas enligt artikel 1 i Europakonventionens tilläggsprotokoll nr 12 och den avbrutna utlandsposteringen inte i övrigt haft någon påtagligt negativ inverkan på kvinnans karriär. 

Förarna var anställda på Cypern men nederländskt bolag var arbetsgivare
Skyldigheten att betala socialförsäkringsavgifter för lastbilschaufförer som kör internationella transporter vilar inte nödvändigtvis på den formella arbetsgivaren. Det har EU-domstolen i stor sammansättning slagit fast i ett mål om tillämpningen av reglerna om samordningen av medlemsstaternas socialförsäkringssystem (förordningarna 1408/71 och 883/2004). Arbetsgivare är den som utövar den faktiska arbetsledningsrätten, som i praktiken bär lönekostnaderna och som har den faktiska möjligheten att säga upp arbetstagaren.  

Medlemsstater måste se till att bemanningsarbete är tillfälligt
Bemanningsdirektivet säger visserligen inte vilka åtgärder medlemsstaterna ska vidta för att förhindra att direktivets bestämmelser kringgås genom flera på varandra följande uppdrag, men alla medlemsstater måste göra något för att se till att uthyrning av arbetstagare behåller sin tillfälliga karaktär. Det är innebörden av en färsk dom i EU-domstolen. 

 

 
 

 

Efta-domstolen får änu en fråga om restid och arbetstid  
Nytt nordiskt nätverk för arbetsrättsforskare  
Förslaget om minimilöner: Centrala frågor som rör lönebildningen skulle underkastas EU-domstolen  
Kritisk uppvaktning från facken när Europeiska arbetsmyndigheten fyllde ett år 
Nya regler om cabotage och förarnas villkor utmanas i EU-domstolenMedlemsstater ska få ratificera nya ILO-konventionen men vill ha tid på sig
Parlamentet vill koppla schysta arbetsvillkor till jordbruksstödet
Plattformsarbete och ny arbetsmiljöstrategi på kommissionens program
Kommissionen överväger utökat skydd för visselblåsare
Förslag kan komma om tvingande regler om corporate social responsibility
Hur avgör man om föraren är utstationerad vid internationella vägtransporter?
Ungern och Polen fick nej
Nya utstationeringsregler står fast
Nya klargöranden om tjänstepensionsförmåner vid överlåtelse av verksamhet i insolvent företag
Viktigt bidrag till diskussionen om hur EU:s arbetsrätt ska förstås

Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008