EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2011
Publicerad: 2011-07-15
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Efta-domstolen fällde Island
Utländska företag kan inte krävas på sjuklön och arbetsskadeförsäkring

Den isländska utstationeringslagens krav på att utländska företag betalar sina anställda sjuklön går för långt. Det är inte heller möjligt att kräva att de tecknar en isländsk arbetsskadeförsäkring. Det menar Efta-domstolen i en färsk dom som slår fast att Island bryter mot EES-avtalet genom att behålla regler som inte är förenliga med utstationeringsdirektivet (96/71). Den omstridda frågan om sjuklön över huvud taget kan vara en beståndsdel i ett lands minimilön i direktivets mening förblir dock obesvarad.

Sveriges regering ger efter för kommissionen
Föreslår ”förtydligande” om visstidsanställningar

Den svenska regeringen ger efter för Europeiska kommissionens synpunkter och är nu beredd att föreslå en lagändring som ska göra det möjligt att ingripa mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar.

SAS turordningslistor godkända i Norge
– men underkända i Sverige

Den svenska Arbetsdomstolen och den norska Høyesterett avgjorde dagarna efter varandra två mål där frågan var densamma: Var det otillåten åldersdiskriminering när man gjorde upp turordningslistor inom SAS-koncernen som innebar att arbetsbrist skulle hanteras genom att arbetstagare som hade rätt till pension sades upp? Arbetsdomstolen fann att så var fallet. Høyesterett ansåg att turordningen var tillåten.

Arbetsmarknadens parter ska förhandla om arbetstidsdirektivet
Europafacket EFS och arbetsgivarorganisationerna BusinessEurope och CEEP kommer att inleda förhandlingar om ett avtal om ändringar i arbetstidsdirektivet (2003/88). Det står klart sedan EFS högsta beslutande organ bekräftat att organisationen är beredd att förhandla, trots att parterna i sak tycks stå lika långt från varandra som för ett år sedan.

 
 

 

Byggbranschens parter begär undantag från direktiv
Förslag om anmälningsplikt och kontaktperson för företag som utstationerar till Sverige
Bäddat för frontalangrepp på norskt allmängiltighetssystem
ESA vidhåller att norsk regel om arbetsklausuler strider mot EES-rätten
Regler om information och samråd ”konditionstestas”
Samtliga omständigheter ska beaktas när chaufförs locus laboris bestäms
Ny ILO-konvention ska skydda dem som arbetar i hushåll
Uthyrning av arbetskraft skiljer sig från annan utstationering
Dansk avhandling om gränsöverskridande företagsöverlåtelse

 
Antologi som illustrerar hur illa EU-domstolens kriterier passar in
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 

Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
       
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008