EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2013
Publicerad: 2013-04-23
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Standarder som strider mot kollektivavtal
när the new approach tillämpas på tjänster
Ska europeiska standardiseringsorgan bestämma vad som är ett brott mot ett anställningsavtal i medlemsländerna? Det är i varje fall på väg att hända, upptäckte ett svenskt skyddsombud som deltog i arbetet med att ta fram en standard för säkerhetstjänster. Så fi ck de fackliga organisationerna upp ögonen för att de har ett nytt område att bevaka, om det inte ”smygvägen” ska skapas regler på EU-nivå som strider mot kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning i medlemsländerna. Nu ska nämligen ”the new approach” börja tillämpas också på tjänster.

ESA ger sig om arbetsklausuler vid offentlig upphandling...
DEftersom omfattningen av överträdelsen har minskat avsevärt sedan 2008 kommer Eftas övervakningsmyndighet ESA inte att gå vidare med klagomålen på hur Norge tillämpar ILO:s konvention nr 94 om arbetsklausuler i offentliga kontrakt. Så motiverar ESA sitt beslut att lägga ned ärendet – ett beslut som framstår som en politisk kompromiss.

...och om obligatoriskt ID på byggen
Det finns inte tillräckligt intresse ur EES-synpunkt
(insuffi cient EEA interest) att driva saken om ID-korten på norska byggarbetsplatser vidare. Med denna formulering meddelade Eftas övervakningsmyndighet ESA att den inte tänker göra något åt klagomålen på den norska föreskriften om obligatoriska ID-kort på byggarbetsplatser i landet.

ILO-kritik: Laval-domen grav kränkning av föreningsfriheten
Staten bör kompensera facken för skadeståndet
En Det innebar en grav kränkning av föreningsfriheten när den svenska Arbetsdomstolen dömde Byggnads och Elektrikerförbundet att betala skadestånd i Laval-målet. Det anser ILO:s expertkommitté som äntligen har sagt sitt med anledning av den svenska regeringens rapportering till ILO år 2010 om tillämpningen av ILO:s konvention nr 87 om föreningsfriheten och organisationsrätten och de synpunkter som LO och TCO bifogade (se EU & arbetsrätt nr 3/2010 s. 2). Även ändringarna i utstationeringslagen anses oförenliga med ILO:s krav.

Medhåll på alla punkter för norska staten när Høyesterett avgjorde varvsmålet
En Efta-domstolens uttalanden är rådgivande, och Høyesterett har både kompetens och skyldighet att självständigt ta ställning till hur långt den ska följa sådana uttalanden. Så motiverar Norges högsta domstol sitt beslut att avslå nio skeppsvarvs klagomål på Tariffnemndas föreskrift om allmängiltigförklaring av vissa bestämmelser i kollektivavtalet för varvsindustrin år 2008 (se EU & arbetsrätt nr 1/2010 s. 3). Enligt Høyesterett strider bestämmelserna varken mot direktivet om utstationering av arbetstagare (96/71) eller EES-avtalets artikel 36 om fri rörlighet för tjänster.

Avtal om frisörers arbetsmiljö ifrågasätts
Sverige och Finland stoppar direktivförslag
Vi ber Kommissionen att inte lägga fram ett förslag till direktiv för att göra det europeiska avtalet om hälsa och säkerhet i frisörbranschen bindande i medlemsstaterna. Så skrev företrädare för tio länders regeringar – bland dem den svenska och den fi nska – i ett brev till Europeiska kommissionen i slutet av förra året. Europafacket kallar initiativet ett exempellöst angrepp och ett farligt prejudikat som kan leda till att hela den så kallade sociala dialogen på EU-nivå kollapsar. Och det är ingen tvekan om att en ny situation har inträffat. Kommissionen, där man lite spydigt talar om ”l’Oréalavtalet”, ser ut att lyssna på brevskrivarna. Dessutom har även ett avtal om arbetstider inom inlandssjöfarten som slöts vid samma tid fastnat i maskineriet.

 
 

 

Ingen diskriminering att strejkande sköterskor fick mer betalt än de som skrev på utan strid
Att kollegerna vann i AD var inte skäl ge
SAS-pilot som förlorat resning
Kommissionen har tappat tålamodet med svenska visstidsregler
Frågor om panamaflaggat fartyg äntligen på väg till EU-domstolen
Dansk rådighedsløn omfattas av förbudet mot åldersdiskriminering, anser generaladvokat
Generaladvokat håller inte med finska mammor
Förhandlingarna om arbetstidsdirektivet kraschade efter interna motsättningar på båda sidor
Slutlig dom i 3F-målet: Kommissionen gjorde inte fel
Anmälningsskyldighet för att motverka social dumpning var oproportionerlig
Unikt beslut av Europadomstolen:
Den klagande ska återfå sin tjänst
Borde ha fått bära kors till uniformen Europadomstolen fällde Storbritannien
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 

Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008