EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2014
Publicerad: 2014-05-23
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Norge bröt mot Europakonventionen
Borde ha upplyst dykare om hälsorisker
Hela vägen till Europadomstolen var de norska dykarna tvungna att gå för att få fastställt att norska staten har ett ansvar för de kroniska hälsoproblem som dykuppdrag för oljeindustrin gett dem, och att staten kränkt de mänskliga rättigheterna genom att inte skydda dem tillräckligt.

Kräver sociala stadgan samvetsklausul i vården?
Sverige ger inte tillräckligt skydd för sjukvårdspersonal som vägrar utföra aborter av samvetsskäl. Det hävdar tre kristna organisationer i ett klagomål till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

EU-domstolen ger finska kvinnor rätt
– men på ”fel” grund
Till skillnad från generaladvokaten håller EU-domstolen med två finska kvinnor som menar att det var fel att neka dem löne-utfyllnad enligt kollektivavtalet när de avbröt sin obetalda vård-ledighet för att vara mammalediga. Men det beror inte på att det skulle vara könsdiskriminerande, som de själva menar, utan följer indirekt av föräldraledighetsdirektivet.

Danska Højesteret sätter gränser för EU-konform tolkning
Den tidigare danska semesterlagens regel om sjukdom som hinder för semester kan inte tolkas i överensstämmelse med EU-domstolens praxis. Det är danska Højesterets slutsats i en dom som sätter gränser för EUkonform tolkning av dansk rätt.

Nytt direktiv ska göra det lättare att tjäna in och bevara tjänstepensioner
EU:s institutioner har enats om ett direktiv som kommer att bli tillämpligt på kollektivavtalen om tjänstepensioner. Syftet är att underlätta för arbetstagare som byter arbetsgivare att få tillgång till och bevara pensionsrättigheter som är knutna till anställningsförhållandet. För att uppnå detta sätter direktivet gränser för bl.a. kvalifikationstider och minimiåldrar för förvärvandet av pensionsrättigheter.

 
 

 

Europarådets ministerkommitté vågade inte utmana EU
AD såg igenom den bolagsrättsliga slöjan
ESA kräver att Norge ändrar regler om lönegaranti och semester
Højesteret: Lagstiftarens sak dra slutsatser av Ole Andersenmålet
Smärtdrabbade kvinnor blev diskriminerade
Arbejdsretten godkände stridsåtgärd mot utstationerande företag
Säsongsarbetare ska behandlas lika som landets egna arbetstagare
Medlemsstaterna måste se till att arbetsrättsliga regler följs av leverantörer vid offentlig upphandling
Oklart klargörande från EU-domstolen om stadgan om grundläggande rättigheter
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 

Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008