EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2014
Publicerad: 2014-07-11
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

EUROPADOMSTOLENS FÖRSTA MÅL OM SYMPATI-ÅTGÄRDER:
Europakonventionen är tillämplig men brittiskt förbud godtogs
Skyddar Europakonventionen för mänskliga rättigheter fackets möjligheter att vidta sympatiåtgärder i arbetsmarknads-konflikter? Vilket utrymme har staterna att inskränka möjligheten att vidta sådana åtgärder? Dessa frågor har för första gången prövats av Europadomstolen i domen R.M.T. v the United Kingdom.

Arbetsklausuler ska användas oftare i danska offentliga kontrakt
Nu ska det bli vanligare med klausuler om kollektivavtalsenliga löner och andra anställningsvillkor vid offentlig upphandling i Danmark. Sedan den 1 juli gäller ett nytt cirkulär om hur ILOs konvention nr 94 om arbetsklausuler i offentliga kontrakt ska tillämpas.

Lönesänkning efter verksamhetsövergång fråga för Efta-domstolen
Tillåter direktivet om verksamhetsöverlåtelse (2001/23) att man tillämpar förvärvarens kollektivavtal på de arbetstagare som tas över även om det leder till en lönesänkning? Det är frågan i ett mål som Eidsivating lagmannsrett har hänskjutit till Efta-domstolen.

Tillämpningsdirektivet: Kontroller vid utstationering måste vara motiverade och proportionella
Värdstatens möjligheter att kontrollera att utländska företag uppfyller sina skyldigheter enligt utstationeringsdirektivet (96/71) blir inte så begränsade som man befarat, och reglerna om solidariskt ansvar ger medlemsstaterna större handlings-frihet än i Europeiska kommissionens ursprungliga förslag (se EU & arbetsrätt nr 1/2012 s. 6 och nr 3/2012 s. 3). Det blev resultatet av förhandlingarna om de två mest kontroversiella punkterna i direktivet om tillämpning av utstationerings-direktivet, som antogs den 15 maj.

Undantag från likabehandlingsprincipen urholkar skyddet för uthyrda arbetstagare
Undantagen från likabehandlingsprincipen i direktivet om bemanningsarbete (2008/104) används i vissa länder i en om-fattning som gör att skyddet för uthyrda arbetstagare egentligen inte förbättras. Å andra sidan har den översyn av begränsningar och förbud mot uthyrning av arbetstagare som direktivet också föreskriver bara tjänat till att legitimera status quo i de flesta länder, i stället för att stimulera till ett nytt sätt att se på bemanningsföretagens roll. Det är Europeiska kommissionens slutsats efter att ha granskat hur medlemsstaterna har genomfört direktivet.

 
 

 

Nya norska regler om semester och löne-garanti efter ESA:s påtryckning
Sveriges regering fick nytt motiverat yttrande men ger sig inte om tidsbegränsade anställningar
Parlamentet kritiserar ”trojkans” politik
Nytt försök med 1-kronasbolag utan arbetstagarinflytande
Tyngdpunkt på regelförenkling och praktiskt stöd i EU:s arbetsmiljöstrategi
Likabehandling när det gäller lön vid företags-intern omflyttning
Europarådet: Konflikten mellan EU-rätten och sociala stadgan måste lösas
Nytt direktiv ska underlätta fri rörlighet
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008