EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1-2 2017
Publicerad: 2017-06-27
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Kommissionen ifrågasätter arbetstidsregler i Norden
Danmark och Sverige tillåter för lång beräkningsperiod för den genomsnittliga arbetstiden för nattarbetande, och Finland tycks inte ha införlivat kravet på att arbetstagare ska få kompensationsledigt på ett korrekt sätt, anser Europeiska kommissionen. Det framgår av fotnoterna i en rapport om hur medlemsländerna har genomfört arbetstidsdirektivet (2003/88) och ett färskt meddelande där kommissionen förklarar hur den anser att direktivet ska tolkas.

Fack och arbetsgivare ser över ersättningsregler för att blidka ESA
Arbetsgivarorganisationer och fackföreningar i Norge håller på att se över de kollektivavtalsbestämmelser om ersättning för resor, kost och logi som har varit omstridda ända sedan Eftadomstolen meddelade dom i det s.k. varvsmålet för fem år sedan. Översynen är ett försök att blidka Eftas övervakningsmyndighet ESA, som anser att Norge bryter mot EES-avtalet genom att fortfarande kräva att utländska företag som utstationerar arbetstagare dit ska ersätta dessa för resor, kost och logi enligt de norska kollektivavtalen, trots att Eftadomstolen sagt att det inte är tillåtet.

Inget underentreprenörsansvar i Danmark och Sverige
En särskild fond, Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, ska garantera lönefordringarna för arbetstagare som utstationeras från andra länder till Danmark. Den lösningen är mer i linje med den danska arbetsmarknadsmodellen än att göra enskilda företag direkt ansvariga för sina underentreprenörers förpliktelser, menade politikerna när de förra året antog de lagändringar som genomför EU:s direktiv om tillämpningen av utstationeringsdirektivet (”genomförandedirektivet” 2014/67) i Danmark.

Särskilda utstationeringsregler för vägtransporter föreslås
Särskilda utstationeringsregler för gränsöverskridande vägtransporter är en av delarna i ett paket med förslag till åtgärder för vägtransportbranschen, som Europeiska kommissionen lade fram i slutet av maj.

Kommissionens förslag har ett dubbelt syfte. Å ena sidan har den föresatt sig att göra det enklare för företag som vill tillhandahålla vägtransporttjänster över gränserna. Å andra sidan föreslår den åtgärder som ska motverka otillbörlig konkurrens och överträdelser som går ut över förarnas arbets- och anställningsvillkor.

Klädkod OK om den är religiöst neutral och inte innebär indirekt diskriminering
Att en arbetsgivare vill visa en politiskt, filosofiskt eller religiöst neutral bild i förhållande till sina kunder är i och för sig berättigat. Ordningsregler som förbjuder arbetstagarna att bära synliga symboler för sådana övertygelser kan därför vara förenliga med det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78). Men det gäller att de inte är indirekt diskriminerande. Det är innebörden av ett nytt avgörande från EU-domstolens stora avdelning.

 
 

 

---------------------------
Danska cabotageregler ska prövas av EU-domstolen
Høyesterett gav Holship rätt
Norska Høyesterett frågar om restid är arbetstid
Generaladvokat: Barnbyföräldrar måste få kompledigt
EU-domstolen: Anställningstid hos överlåtaren ska räknas med
”Politiken vann, juridiken förlorade i barnmorskemålet”
Barnmorskan hoppas på Europadomstolen
Vad betyder flaggstatsprincipen för sjöarbetsrätten?
Komplexiteten ökar när Sverige reviderar lex Laval
Fler branscher tackar nej till europeiskt tjänstepass
”Sociala pelaren” – en politisk deklaration
Betald föräldraledighet ska främja jämställdheten
Ska upplysningsdirektivet lägga fast grundläggande arbetsvillkor?
Näringsfriheten nyanserad men alltjämt potent
   
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008