Innehåll:

Finland och Sverige ratificerar konventioner om lagval och domsrätt.

Förslag om statens skadeståndsansvar uppfyller inte EG-rättens krav.

Europeiska avtal om arbetstidervid sjö- och järnvägstransporter.

Direktivförslag om info och samråd.

Ingen resning i målet Gustafsson mot svenska staten.

Priset för "genomskinligheten" kan bli för högt.

ETUC är för UNICE är mot.

Upphandlingsdirektiven måste anpassas till ILO-konvention och utstationeringsregler.

Argument finns på många håll.

Hur långt går EUs kompetens?

Likabehandlingsdirektivet skyddar mot repressalier även efter anställningens slut.

Löneutbetalningar skall avräknas från de äldsta fordringarna.

Nya mål.

Insiktsfullt om viktig aktör i sociala dialogen.

 

Kollektivavtal angrips med konkurrensrättsargument
Fyra mål som kan få betydande konsekvenser för de svenska och danska systemen med avtalsförsäkringar ligger nu i EG-domstolen. Tre av målen rör ett pensionsavtal och det fjärde ett kollektivavtal om sjukförsäkring, som ifrågasätts med konkurrensrättsliga argument. Läs mer.


Resolution i stället för ILO-konvention om "contract labour"
Frågan om en ILO-konvention om "contract labour" behandlades för andra året vid ILOs internationella arbetskonferens i juni. Utgångspunkten var att man i enlighet med resultatet av förra årets behandling skulle enas om en konvention åtföljd av en rekommendation (se EU & arbetsrätt nr 3/97). Läs mer.


Sjukfrånvaro känslig uppgift i nya nordiska persondatalagar.

Offentlig upphandling som medel för att nå arbetsmarknadspolitiska mål.

 

AD godkände obligatorisk drogtestning Elektrikerförbundet till Europadomstolen.

Skyddet för gravida stärks i Danmark.

 


Tidskrifterna | Kalendariet

 


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn. Redaktör: Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Niklas Bruun, Märeta Johnson (ansvarig utgivare), Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN 1402-308