EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2010
Publicerad: 2010-07-02
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Tyskt mål tvingar EU-domstolen ta ställning till förhandlingsrättens räckvidd
Nu kommer frågan om hur långt arbetsmarknadsparternas fria förhandlingsrätt sträcker sig att på allvar ställas på sin spets i EU-domstolen. Det är den högsta tyska arbetsdomstolen, Bundesarbeitsgericht, som har ställt en rad frågor om förhållandet mellan å ena sidan förbudet mot åldersdiskriminering, som återfinns i artikel 21 i EUs stadga om grundläggande rättigheter, och å den andra arbetsmarknadsparternas rätt att förhandla och ingå kollektivavtal, som garanteras i artikel 28. Inom Europafacket anses målet vara så principiellt viktigt att man överväger att be att få intervenera.

Förslag om anmälningsplikt vid utstationering till Sverige
men inget krav på behörig representant

Utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige med anställd personal ska anmäla detta till Bolagsverket. Om verksamheten ska pågå mer än åtta dagar ska de också utse en särskild kontaktperson. Det föreslår den utredare som haft i uppdrag att föreslå ändringar i lagen om utländska filialer. Något krav på att företagen också utser en representant som är behörig att t.ex. förhandla om kollektivavtal med fackliga organisationer i Sverige föreslås dock inte.

EU ger riktlinjer för lönebildningen i medlemsstaterna
"Oacceptabel inblandning i avtalsförhandlingarna"

Nu tar EU den ekonomiska krisen till intäkt för att ge rekommendationer om hur löneförhandlingarna ska gå till i medlemsstaterna. Enligt de riktlinjer för medlemsstaternas ekonomiska politik som stats- och regeringscheferna enades om vid toppmötet den 17 - 18 juni bör lönebildningen ta hänsyn bland annat till skillnader i kompetens, lokala arbetsmarknadsvillkor och de stora skillnaderna i ekonomiska resultat mellan regioner, sektorer och företag i samma land.

Monti föreslår ny Montiförordning för att skydda stridsrätten vid utstationering
Om inte EU-domstolen ändrar sin praxis kring rätten att vidta stridsåtgärder bör EU anta en ny förordning som innebär att regler om utstationering inte ska påverka denna rätt. Dessutom bör utstationeringsdirektivet ses över för att medlemsstaterna ska få bättre möjligheter att kontrollera att direktivets regler efterlevs. Förslagen läggs fram i en rapport av förre kommissionären Mario Monti.

 
 

 

Två nya direktiv
Facken begär att Högsta domstolen river upp Laval-domen
Island stämt inför Efta-domstolen för krav på sjuklön och arbetsskadeförsäkring vid utstationering
Skärpt anmälningsplikt vid utstationering till Danmark
Tvist om lönegranskning för oorganiserade löst med helt nytt avtal
Frågor om jäv i norskt mål om allmenngjøring
Arbetsmiljöregler behöver inte ändras anser Sveriges regering
"Svenska visstidsregler ger tillräckligt skydd mot missbruk"
Klart för ratifikation av ILO-konvention
"Inte meningsfullt förhandla om nya arbetstidsregler"
Generaladvokat föreslår ny balans mellan arbetstagarskydd och fri rörlighet
Nytt bakslag för kommissionen om egenföretagares arbetstider
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I Bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008