EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2010
Publicerad: 2010-10-18
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Norges regering beredd ändra regler
om arbetsvillkor i offentliga kontrakt

Norges regering är beredd att delvis tillmötesgå klagomålen från Eftas övervakningsorgan ESA mot den reglering som syftar till att uppfylla landets förpliktelser mot ILO enligt konvention nr 94 om arbetsklausuler i offentliga kontrakt. Det framgår av ett förslag som Arbeidsdepartementet och Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sänt ut på remiss (høring).

Højesteret ålägger underrätt
att ställa fråga till EU-domstolen

Det räcker inte med de frågor som Sø- og handelsretten redan beslutat ställa till EU-domstolen i två pågående mål, den måste också fråga hur begreppet funktionshinder (handicap) i det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) ska tolkas. Det är innebörden av ett beslut i Danmarks Højesteret från i somras.

Finnairs lönesystem kan strida
mot mödraskyddsdirektivet

En kvinna som tillfälligt får andra arbetsuppgifter under sin graviditet kan inte kräva att få behålla den lön som hon hade i genomsnitt innan hon förfl yttades. Men hon har rätt att behålla sin grundlön plus de lönetillägg som har samband med hennes yrkesställning, och det lönesystem som tillämpas vid Finnair tar inte hänsyn till det. Det blev EUdomstolens besked till Helsingfors tingsrätt om hur mödraskyddsdirektivet (92/85) ska tolkas i målet Parviainen (se EU & arbetsrätt nr 3-4/2009 s. 13).

Försäkringsgivare för offentliganställdas pension
ska upphandlas - men facket kan delta i beslutet

När man väljer försäkringsgivare för kollektivavtalsreglerade pensioner för kommunalt anställda måste man rätta sig efter EUs upphandlingsregler. Men samtidigt går det att tillämpa mekanismer som ger arbetstagarnas representanter möjlighet att delta i beslutet att välja försäkringsgivare. Det slog EU-domstolen fast när den i somras avgjorde målet om den s.k. löneomvandlingen för anställda i tyska kommuner, som tidigare uppmärksammats i EU & arbetsrätt (se nr 2/2009 s. 2).

 
 

 

Besök nya Arbetsrättsportalen!
Svenska lex Laval granskas av ILOs expertkommitté
Sverige slipper fördragsbrottstalan
Sveriges Justitiekansler avslår begäran om skadestånd "Arbetsmiljökrav stred inte mot fria rörligheten för varor
Fördragskonform tolkning gav kvinna rätt till lönegaranti
Högsta domstolen river inte upp Arbetsdomstolens dom i Lavalmålet
RUT-reglers ikraftträdande försenas
ESA lägger ned ärende mot Island
Avvaktande reaktioner på tyska pensionsdomen: Stora skillnader mot danska och svenska system
Lättare får arbetstillstånd för arbetstagare från tredje land
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I Bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008