EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2014
Publicerad: 2014-10-31
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

FÖRSÄKRINGSKASSAN BEHÖVDE INTE ANPASSA ARBETSPLATSEN
Synskadad kvinna klagar till FN över svensk diskrimineringslag
En kvinna med grav synnedsättning, som nekades arbete på Försäkringskassan, har anmält svenska staten för brott mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions-nedsättning (ICRPD). Ärendet kommer att prövas av den kommitté som övervakar att konventionen följs.

EU-domstolens generaladvokat ifrågasätter finska regler om allmänt bindande kollektivavtal
Det är finsk rätt, inte polsk, som ska avgöra om det finska Elektrikerförbundet kan driva de utstationerade arbetstagarnas lönekrav i domstol, menar EU-domstolens generaladvokat i sitt förslag till dom i målet om 186 polska elektriker som inte anser sig ha fått rätt lön enligt det allmänt bindande finska kollektiv-avtalet (se EU & arbetsrätt nr 4/2013 s. 2). När det gäller den egentliga frågan i målet – om alla de förmåner som fack- föreningen kräver kan ingå i minimilönen enligt artikel 3.1 i utstationeringsdirektivet (96/71) – hänvisar han till att det är medlemsstaterna som bestämmer innehållet i minimilönen, vilket gör att han inte vill slå fast någon absolut definition.

Frågan kvarstår: Var blockaderna mot Sava Star proportionerliga?
Om den svenska Arbetsdomstolen (AD) kommer fram till att det norska bolaget Fonnship A/S tillhandahåller sjötransport-tjänster, ska Transports och Sekos blockad mot företagets Panamaflaggade fartyg Sava Star för mer än tio år sedan prövas enligt EES-rätten. Det står klart sedan EU-domstolen besvarat AD:s fråga i målet Sava Star (C-83/13).

Kollektivavtals efterverkan binder förvärvaren vid företagsöverlåtelse
Även villkoren i ett kollektivavtal som har upphört att gälla blir bindande för den nya arbetsgivaren vid en företagsöverlåtelse, om kollektivavtalet har efterverkan enligt nationell rätt. Det står klart efter en färsk dom från EU-domstolen om tolkningen av direktivet om överlåtelse av företag (2001/23).

Avsaknad av regler till skydd mot asbest kränkte rätten till liv
Avsaknad av effektiv arbetsmiljöreglering till skydd mot asbest har i en ny dom från Europadomstolen för mänskliga rättigheter ansetts utgöra en kränkning av artikel 2 om rätten till liv i Europakonventionen (EKMR).

 
 

 

Kommittén för sociala rättigheter prövar Bedriftsforbundets klagomål
Delvis medhåll för dansk dagbarnvårdare
Svenska HD prövar skadeståndsfråga
Arbejdsretten ska pröva tvister om danska vikarloven
Ny ILO-kritik mot norsk tvångsskiljedom
Ska EU ansluta sig till Europeiska sociala stadgan?
Avtal om arbetstider inom inlandssjöfart genomförs med direktiv
Nytt sätt att hänvisa till EU-domstolens domar
Nya ILO-normer om tvångsarbete och arbete till sjöss
Inte möjligt kräva tysk minimilön när arbetet ska utföras i Polen
Europafacket prisbelönar bästa PhD-avhandling i EU-arbetsrätt
---------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008