Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2023
Publicerad: 2023-12-14
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

"Lägg ner målet mot Danmark och förtydliga reglerna om cabotage"
I stället för att dra Danmark inför EU-domstolen bör Europeiska kommissionen arbeta för att åstadkomma en klar och restriktiv definition av vad som är tillfälligt cabotage vid persontransporter med buss. Det är innebörden av ett brev till kommissionen från bussföretagens branschorganisationer i Danmark, Island, Norge och Sverige.

Ny dansk arbetstidslag: Undantag från 48-timmarsregeln och krav på registrering av arbetstiden
Från juli 2024 ska vissa arbetstagare i Danmark undantas från regeln om högst 48 timmars genomsnittlig arbetstid per vecka. Samtidigt ska arbetsgivarna bli tvungna att registrera den dagliga arbetstiden för varje arbetstagare. Det är innebörden av ett lagförslag som ska anpassa dansk rätt efter EU-domstolens dom i målet CCOO, där den slog fast att registrering av arbetstiden är nödvändig för att arbetstidsdirektivets bestämmelser ska respekteras (se EU & arbetsrätt 2/2019 s. 1).

Svenska AD prutade på diskrimineringsersättning DO begär resning för "uppenbart felaktig rättstillämpning"
När Arbetsdomstolen prutade diskrimineringsersättningen till kvinnan från 100 000 kr till 75 000 kr tillämpade den rätten på ett sätt som uppenbarligen strider mot unionsrättens krav på effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner. Det hävdar den svenska Diskrimineringsombudsmannen (DO) som har begärt resning i Högsta domstolen (HD).

ILO ber Internationella domstolen avgöra långdragen strid om strejkrätten
Är strejkrätten en del av föreningsfriheten och organisationsrätten? Det kommer nu den Internationella domstolen i Haag att få ta ställning till, sedan Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) styrelse beslutat hänskjuta den långa tvisten om tolkningen av konvention nr 87 om föreningsfriheten och organisationsrätten dit.

Kollektivavtal om höjd timtaxa diskriminerade deltidsarbetande pilot
Hur ska extra ersättning för flygtimmar beräknas för en deltidsarbetande pilot, utan att hamna i strid med diskrimineringsförbudet i direktivet om deltidsarbete (97/81)? Den frågan har EU-domstolen tagit ställning till i ett förhandsavgörande begärt av den federala arbetsdomstolen i Tyskland, Bundesarbeitsgericht.

 

 
 

 

Det blir inget avtal om rätt att koppla ner
Europadomstolen tar upp klagomål från visselblåsare som påståtts medskyldiga till Macchiarinis forskningsfusk
Generaladvokat : Danskt parkeringsförbud hindrar knappast rörlighet för tjänster
EFS sa nej till förhandlingsinvit om europeiska företagsråd
Kommissionen lägger ner ärende om dygnsvila
  Arbetsgivaren inte skyldig överlägga med enskilda arbetstagare
  Domar mot Turkiet vann laga kraft
  Felaktigt utfärdat A1-intyg kan dras tillbaka utan vidare
Felaktigt uppsagd arbetstagare har rätt till semester medan uppsägningstvisten pågår
Gränsen mellan myndighetsutövning och ekonomisk verksamhet klarlagd


Nya mål
Kalendariet
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.


Nordiska ministerrådet

EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008