Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2024
Publicerad: 2024-03-26
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Medlemsstaterna behåller kontrollen över arbetstagarbegreppet
Efter många om och men lyckades det belgiska ordförandeskapet den 11 mars samla tillräckligt många medlemsstaters godkännande för att ministerrådet skulle kunna anta förslaget till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete. Men det krävdes att bestämmelsen om hur man ska fastställa om en plattformsarbetare är arbetstagare eller inte omarbetades radikalt. Nu återstår att även Europaparlamentet antar texten vilket beräknas ske den 22 april.

ESA lägger ned ärende om begränsning av entreprenadkedjor vid upphandling
Norge kan fortsätta begränsa antalet underleverantörer vid offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten och rengöringstjänster – åtminstone tillsvidare. Eftas övervakningsmyndighet ESA kommer inte att gå vidare med det ärende där den ifrågasatte de norska upphandlingsreglerna (se EU & arbetsrätt nr 2/2021 s. 4). Men beslutet fattades enbart av politiska skäl och betyder inte att ESA anser att norsk rätt är förenlig med EES-avtalet.

Skärpta sanktionsregler i förslag om europeiska företagsråd
Idag finns det omkring 1200 aktiva europiska företagsråd. Företagsråden är forum för gränsöverskridande arbetstagarinflytande och har tillkommit genom EU-direktiv. Det ursprungliga direktivet är från 1994 och reviderades 2009. Europeiska kommissionen har nu lagt fram förslag till ytterligare en revison efter att Europafacket tackat nej till Businesseuropes propå om att parterna skulle försöka förhandla fram ett avtal om uppdatering av direktivet (se EU & arbetsrätt 4/2023 s. 4).

Funktionsnedsattas rätt till självbestämmande kan rättfärdiga särbehandling på grund av ålder
Självbestämmanderätten för personer med funktionsnedsättning väger tungt i förhållande till skyddet mot åldersdiskriminering, visar EU-domstolen i en dom om ålderskrav för personliga assistenter.

Stadgans rätt till effektivt rättsmedel kan åberopas i arbetstvist mellan enskilda
Om det är omöjligt att tolka nationell rätt i överensstämmelse med visstidsdirektivet (1999/70) innebär EU-stadgans artikel 47 om effektiva rättsmedel att man måste åsidosätta nationell rätt. Det framgår av en färsk dom från EU-domstolens stora avdelning som kan få betydelse också för andra arbetsrättsliga tvister.

 

 
 

 

Invaliditetsersättning till inhyrd ska vara samma som i kundföretaget
HD avslog DO:s resningsansökan
Norges regler om inhyrning av arbetstagare blir fråga för Efta-domstolen
Finland rättar sig efter kommissionens påpekanden om utstationeringsregler
Klargörande från Arbeidsretten om lagval vid stridsåtgärder
  Kommissionen kunde inte bevisa att Danmark hindrade fri rörlighet
  Överraskande dom från Europadomstolen Godkände totalt strejkförbud för tyska lärare
  Europeisk förhandlingsordning diskuteras när sociala dialogen ska stärkas
Försök till omplacering krävs före uppsägning av arbetsoförmögen
   


Nya mål
Kalendariet
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.


Nordiska ministerrådet

EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008