EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3-4 2004
Publicerad: 2004-12-15
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

Fri rörlighet i Norden:
Svenska kranförare får inte arbeta i Finland
Kollektivavtalsbaserad utbildning döms ut
Den svenska utbildningen av kranförare håller så låg nivå att den inte kan godkännas i Finland. Det är innebörden av en färsk dom från Finlands Högsta förvaltningsdomstol, som är ett av många aktuella exempel på vad debatten om förhållandet mellan medlemsländernas arbetsrätt och EG-fördragets regler om fri rörlighet handlar om.

Vikinglinjen går till engelsk domstol
för att hindra strejk bland finska sjömän

Finska Sjömansunionen är instämd inför en engelsk domstol där Vikinglinjen med hänvisning till EG-rätten och dess princip om den fria rörligheten för tjänster kräver att domstolen skall förbjuda Sjömansunionen att vidta stridsåtgärder för att förhindra att färjan Rosella flaggas ut till Estland eller något annat EU-land.

ILO-kritik mot Sverige och Danmark
ledde till svårlöst konflikt

Både Sverige och Danmark kritiserades våren 2003 av ILOs föreningsfrihetskommitté för att ha kränkt den fackliga föreningsfriheten genom att stifta lagar som underminerade gällande kollektivavtal. Regeringarna uppmanades därför att ta upp överläggningar med arbetsmarknadens parter för att finna lösningar som dessa kunde godta. Fortfarande efter ett och ett halvt år tycks dock regeringarna vara oförmögna att åtgärda bristerna.

EU-regler om europabolag i kraft
– men arbetstagarinflytandet oreglerat i 20 länder

Endast åtta av de 28 EU-/EES-länderna hade genomfört direktivet om arbetstagarinflytande i europabolag när stadgan med de associationsrättsliga reglerna för europabolagen trädde kraft, och det finns redan exempel på att bolag registrerats trots att arbetstagarna saknar medinflytande. Rättsliga efterspel är att vänta.

Arbetslivsinstitutet satsar på arbetsrätten
Arbetslivsinstitutet satsar på att förstärka sin arbetsrättsforskning. En professur i arbetsrätt har nyligen inrättats, och den 29 november utsågs Jonas Malmberg till professor.
  Jonas Malmberg, professor vid Arbetslivsinstitutet. Foto Lars-Erik Byström.
  Jonas Malmberg är nyligen utsedd professor.

Krånglig överenskommelse om arbetstagarinflytande vid gränsöverskridande fusioner
En politisk överenskommelse om förslaget till direktiv om gränsöverskridande fusioner träffades av ministerrådet i slutet av november.

Kommissionen ”hotar” med lagstiftning
om parternas avtal inte fyller gemenskapsmål

Om Europeiska Fackliga Samorganisationen (EFS), Unice och CEEP sluter avtal som skall genomföras av dem själva kommer kommissionen ändå att lägga fram lagförslag, om den anser att avtalen inte uppfyller gemenskapsmålen. Den anser sig kunna använda sin initiativrätt när som helst, även under genomförandeperioden, om den anser att någon av arbetsmarknadens parter förhalar att gemenskapsmålen nås. Det skriver kommissionen i ett meddelande som kom i augusti.

 

Arbetslivsinstitutet inbjuder till konferensen
Tio år med EU
– effekter på svensk arbetsrätt och arbetsmarknad
Onsdagen den 19 januari 2005
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

I januari 2005 är det tio år sedan Sverige blev medlem i EU. Med ett decenniums erfarenheter finns det skäl att ställa frågan vilken betydelse medlemskapet haft för den arbetsrättsliga lagstiftningen, kollektivavtalssystemet, partsrelationerna, arbetsmarknadspolitiken och den sociala tryggheten.

Program och anmälan »

 

Forum för forskning om arbetsrätt. En mötesplats för forskare och praktiker.

 

 

Fackens möjligheter att övervaka kollektivavtal
på arbetsplatser utan medlemmar utreds
Utstationering och fri rörlighet för tjänster:
Krav på marknads-mässig lön största stötestenen
Arbetstidsdirektivet genomförs i Sverige
Kommissionen stämmer Sverige för felaktigt
genomförande av arbetstidsdirektivet
Kellermann-målet avgjort
Europadomstolen stjälpte inte AD
Ny finsk lag om integritetsskydd
----------------------------
Nordiska länder på väg genomföra direktivet om information och samråd
Norge: Lagförslag lämnar många frågor obesvarade
Sverige: Utvidgad informationsplikt på avtalslösa arbetsplatser föreslås
Danmark: Första allmänna lagen om information och samråd
Finland: Små ändringar i samarbetslagen
Storbritannien: Dubbla trösklar att passera för att få rättigheter enligt direktivet
----------------------------
EUs nya konstitution
och den sociala dimensionen:
Största nyheten att rättighetsstadgan blir bindande
Väsentlig förstärkning av arbetsrättens konstitutionella dimension
Förslag om nya arbets-
tidsbegrepp och strängare villkor för individuella undantag
Noggrannare uppföljning av europeiskt avtal om stress
EG-domstolen
Finland förlorade mål om egenföretagande förares arbetstider
Att hindra illojal låglöne-
konkurrens ett allmän-
intresse som berättigar inskränkning i tjänsters fria rörlighet
Det blev ingen ”Pfeiffer-princip”
Direkt effekt fortfarande bara vertika
Värnplikt och föräldra-
ledighet inte jämförbara vid beräkning av avgångsvederlag
Publicerat
Högintressant avhandling om social trygghet ur gender-
perspektiv
Hot mot danska modellen kommer från annat håll än EU?
Läsvärt om strejkrätten
----------------------------
Nya mål
----------------------------
Kalendariet
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt nr 3-4 2004 som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008